ആരോഗ്യകേരളം (എന്‍.എച്ച്.എം) ഇടുക്കിയുടെ 03/07/2020 -ലെ Research Officer തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനത്തില്‍ MSC MLT Microbiology യോഗ്യത കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി അറിയിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യകേരളം (എന്‍.എച്ച്.എം) ഇടുക്കിയുടെ 03/07/2020 -ലെ Research Officer തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനത്തില്‍ MSC MLT Microbiology യോഗ്യത കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി അറിയിക്കുന്നു.